Có 1 kết quả:

liáo biānr

1/1

liáo biānr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stitch a hem