Có 1 kết quả:

rào kǒu lìng

1/1

rào kǒu lìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tongue-twister