Có 1 kết quả:

shéng zhī yǐ fǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to punish according to the law
(2) to bring to justice