Có 1 kết quả:

shéng zi

1/1

shéng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cord
(2) string
(3) rope
(4) CL:條|条[tiao2]