Có 1 kết quả:

huì huà

1/1

huì huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) drawing
(2) painting