Có 1 kết quả:

jiǎn zi

1/1

jiǎn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) callus (patch or hardened skin)
(2) corns (on feet)
(3) also 趼子