Có 1 kết quả:

huán shǒu

1/1

huán shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

death by hanging