Có 1 kết quả:

jiǎo xiè

1/1

jiǎo xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disarm
(2) to lay down one's weapons
(3) to surrender