Có 1 kết quả:

jiǎo qiāng bù shā

1/1

Từ điển Trung-Anh

“surrender and your life will be spared”