Có 1 kết quả:

jì nǚ

1/1

jì nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stepdaughter
(2) CL:個|个[ge4],名[ming2]