Có 1 kết quả:

jì zǐ nǚ

1/1

jì zǐ nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stepchildren
(2) adopted children