Có 1 kết quả:

jì ér

1/1

jì ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) then
(2) afterwards

Một số bài thơ có sử dụng