Có 1 kết quả:

xiān xiè

1/1

xiān xiè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fine detail