Có 1 kết quả:

xiān xì

1/1

xiān xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fine
(2) slim
(3) tender

Một số bài thơ có sử dụng