Có 1 kết quả:

xiān wéi cóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

fiber bundle (math.)