Có 1 kết quả:

xiān xīn

1/1

xiān xīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

core (of a fiber)