Có 1 kết quả:

lǎn shéng

1/1

lǎn shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cable
(2) hawser
(3) mooring rope