Có 1 kết quả:

hóng hóu shān zhè gū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-throated partridge (Arborophila rufogularis)