Có 1 kết quả:

hóng zuǐ liáng niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) vinous-breasted starling (Acridotheres burmannicus)