Có 1 kết quả:

hóng tóu cháng wěi shān què ㄏㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄕㄢ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black-throated bushtit (Aegithalos concinnus)