Có 1 kết quả:

hóng shù lín

1/1

hóng shù lín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mangrove forest or swamp