Có 1 kết quả:

hóng chì xuán bì què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) wallcreeper (Tichodroma muraria)