Có 1 kết quả:

hóng bèi hóng wěi qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-backed redstart (Phoenicurus erythronotus)