Có 1 kết quả:

hóng liǎn lú cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-faced cormorant (Phalacrocorax urile)