Có 1 kết quả:

hóng fù bīn yù ㄏㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄅㄧㄣ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red knot (Calidris canutus)