Có 1 kết quả:

hóng fù hóng wěi qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-winged redstart (Phoenicurus erythrogastrus)