Có 1 kết quả:

hóng dòu shān chún

1/1

Từ điển Trung-Anh

Taxol (a.k.a. Paclitaxel), mitotic inhibitor used in cancer chemotherapy