Có 1 kết quả:

Zhòu Xīn ㄓㄡˋ ㄒㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhou Xin (c. 11th century BC), last emperor of the of Shang Dynasty