Có 1 kết quả:

xiān xīn zhí jìng ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄐㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

core diameter (of a fiber)