Có 2 kết quả:

yāo ㄧㄠyuē ㄩㄝ
Âm Pinyin: yāo ㄧㄠ, yuē ㄩㄝ
Tổng nét: 6
Bộ: mì 糸 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: フフ一ノフ丶
Thương Hiệt: VMPI (女一心戈)
Unicode: U+7EA6
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ước, yêu
Âm Nôm: ước, yêu
Âm Quảng Đông: joek3

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

yāo ㄧㄠ

giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

① Quy ước: 契約 Khế ước;
② Hẹn, ước hẹn, mời: 失約 Sai hẹn; 約她來 Hẹn (mời) cô ta đến;
③ Hạn chế, ràng buộc: 約束 Ràng buộc;
④ Ước chừng, độ, khoảng: 約二十分鐘 Khoảng chừng 20 phút; 漸近之,約三四里許 Dần dần đến gần, độ chừng ba bốn dặm (Liêu trai chí dị: Thanh Nga).【約略】ước lược [yuelđè] Đại để, đại khái: 這件事 我也約略知道一些 Việc này tôi cũng chỉ biết đại khái; 【約莫】 ước mạc [yuemo] Ước chừng, khoảng chừng: 她約莫二十五歲 Cô ta khoảng chừng 25 tuổi;
⑤ Tiết kiệm;
⑥ Giản yếu, giản ước, ước lược, rút gọn: 約言之 Nói tóm lại; 博觀而約取,厚積而薄發 Xem xét rộng rãi mà tóm thu vào gọn, tích chứa nhiều mà phát ra ít (Tô Thức: Giá thuyết);
⑦ (toán) Phép rút gọn: 四分之二可以約成二分 之一 Có thể rút gọn 2/4 thành 1/2;
⑧ (văn) Thắt, bó: 約髮 Búi tóc; 約髮 Bó chân;
⑨ (văn) Lúc cùng túng, lúc túng quẫn. Xem 約 [yao].

Từ điển Trần Văn Chánh

(khn) Cân: 約一約有多重 Cân xem nặng bao nhiêu. Xem 約 [yue].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 約

Từ điển Trung-Anh

to weigh in a balance or on a scale

Từ ghép 5

yuē ㄩㄝ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. thắt, bó
2. đại lược, chừng, khoảng
3. giao ước, ước hẹn

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 約.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 約

Từ điển Trung-Anh

(1) to make an appointment
(2) to invite
(3) approximately
(4) pact
(5) treaty
(6) to economize
(7) to restrict
(8) to reduce (a fraction)
(9) concise

Từ ghép 170

Ā luó yuē 阿罗约Àì hún Tiáo yuē 瑷珲条约běi dà xī yáng gōng yuē zǔ zhī 北大西洋公约组织běi yuē 北约bèi yuē 背约Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē 濒危野生动植物种国际贸易公约bó wén yuē lǐ 博文约礼bó yuē 彴约bù kě tōng yuē 不可通约Bù Kuò sàn Hé wǔ qì Tiáo yuē 不扩散核武器条约bù píng děng tiáo yuē 不平等条约bù yuē ér tóng 不约而同chú lìng yǒu yuē dìng 除另有约定chuò yuē 婥约chuò yuē 绰约cí yuē zhǐ míng 词约指明Dà wèi yíng hé yuē 大卫营和约dà yuē 大约dì yuē 缔约dì yuē fāng 缔约方dì yuē guó 缔约国dìng yuē 定约dìng yuē 订约ér tóng quán lì gōng yuē 儿童权利公约fǎ lǜ yuē shù lì 法律约束力fǎn kù xíng zhé mó gōng yuē 反酷刑折磨公约fēng zī chuò yuē 风姿绰约fù yuē 赴约Gǎi dìng Yī lí Tiáo yuē 改订伊犁条约gōng mín quán lì hé zhèng zhì quán lì guó jì gōng yuē 公民权利和政治权利国际公约gōng yuē 公约gōng yuē shù 公约数guī yuē 规约hé píng tiáo yuē 和平条约hé yuē 合约hé yuē 和约huǐ yuē 毁约hūn yuē 婚约Jí tǐ Ān quán Tiáo yuē Zǔ zhī 集体安全条约组织jí yuē 集约jiǎn yuē 俭约jiǎn yuē 简约jiàn yuē 践约Jiào yì hé Shèng yuē 教义和圣约jié yuē 节约jiě yuē 解约jìn zhǐ hé wǔ qì shì yàn tiáo yuē 禁止核武器试验条约jīng jì shè huì jí wén huà quán lì guó jì gōng yuē 经济社会及文化权利国际公约Jiù yuē 旧约Jiù yuē quán shū 旧约全书kě tōng yuē 可通约kuò yuē jī 括约肌Lā sà Tiáo yuē 拉萨条约Lǐ wǎ jī yà Tiáo yuē 里瓦几亚条约Lǐ yuē 里约Lǐ yuē rè nèi lú 里约热内卢lì xíng jié yuē 厉行节约lì yuē 立约Lián hé guó Hǎi yáng fǎ Gōng yuē 联合国海洋法公约Lián hé guó Qì hòu Biàn huà Kuàng jià Gōng yuē 联合国气候变化框架公约Lǚ Dà Zū dì Tiáo yuē 旅大租地条约lǚ yuē 履约lǚ yuē bǎo zhèng jīn 履约保证金Mǎ guān Tiáo yuē 马关条约Mǎ yuē tè 马约特méng yuē 盟约mì yuē 密约Nán jīng Tiáo yuē 南京条约Ní bù chǔ Tiáo yuē 尼布楚条约Niǔ yuē 纽约Niǔ yuē Dà xué 纽约大学Niǔ yuē Dì guó Dà shà 纽约帝国大厦Niǔ yuē kè 纽约客Niǔ yuē rén 纽约人Niǔ yuē Shí bào 纽约时报Niǔ yuē Shì 纽约市Niǔ yuē Yóu bào 纽约邮报Niǔ yuē Zhèng quàn Jiāo yì suǒ 纽约证券交易所Niǔ yuē zhōu 纽约州pò yuē 破约qī huò hé yuē 期货合约qì yuē 契约qì yuē bèi méng 弃约背盟qì yuē jīng shén 契约精神qì yuē qiáo pái 契约桥牌qiān yuē 签约qiān yuē jiǎng jīn 签约奖金qín jiǎn jié yuē 勤俭节约Quán miàn Jìn zhǐ Hé shì yàn Tiáo yuē 全面禁止核试验条约rì guāng jié yuē shí 日光节约时rú yuē ér zhì 如约而至Sāng pà yuē 桑帕约shāng yuē 商约shèng yuē 圣约shī yuē 失约shì yuē 誓约shōu gòu yāo yuē 收购要约shǒu yuē 守约shòu yuē shù 受约束shū yuē 书约shuǎng yuē 爽约suō yuē 缩约tè yuē 特约tè yuē jì zhě 特约记者Tiān jīn Tiáo yuē 天津条约tiáo yuē 条约tōng yuē 通约wǎn yuē 婉约wéi xìn bèi yuē 违信背约wéi yuē 违约wéi yuē jīn 违约金wén yuē 文约xiāng yuē 相约Xiāo chú duì Fù nǚ Yī qiè Xíng shì Qí shì Gōng yuē 消除对妇女一切形式歧视公约xié yuē 协约xié yuē guó 协约国Xīn chǒu Tiáo yuē 辛丑条约Xīn yuē 新约Xīn yuē quán shū 新约全书xìn dài wéi yuē diào qī 信贷违约掉期xù yuē 续约yāo yuē 邀约yǐn yǐn yuē yuē 隐隐约约yǐn yuē 隐约yǐn yuē qí cí 隐约其辞yǒu yuē zài xiān 有约在先yǔ yán shì yuē 语言誓约yù yuē 预约yuǎn qī hé yuē 远期合约yuē chū 约出yuē dāng xiàn jīn 约当现金yuē děng yú 约等于yuē dìng 约定yuē dìng sú chéng 约定俗成yuē dìng zī xùn sù lǜ 约定资讯速率yuē fǎ 约法yuē fǎ sān zhāng 约法三章yuē fēn 约分yuē guì 约柜yuē hé 约合yuē huì 约会yuē huì duì xiàng 约会对象yuē jí 约集yuē jì 约计yuē jiàn 约见yuē lüè 约略yuē lüè gū jì 约略估计yuē mo 约摸yuē mo 约莫yuē pào 约炮yuē qì 约契yuē qǐng 约请yuē shù 约数yuē shù 约束yuē shù lì 约束力yuē shù tiáo jiàn 约束条件yuē tóng 约同yuē yán 约言yuē zhāng 约章yuē zhì 约制zhào yuē dìng 照约定zhì yuē 制约Zhōng É Běi jīng Tiáo yuē 中俄北京条约Zhōng É Gǎi dìng Tiáo yuē 中俄改订条约Zhōng É Ní bù chǔ Tiáo yuē 中俄尼布楚条约Zhōng É Yī lí Tiáo yuē 中俄伊犁条约Zhōng Fǎ xīn yuē 中法新约zì fèng jiǎn yuē 自奉俭约zū yuē 租约zuì dà gōng yuē shù 最大公约数