Có 1 kết quả:

yuē dìng sú chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) established by popular usage (idiom); common usage agreement
(2) customary convention