Có 1 kết quả:

yuē shù lì

1/1

yuē shù lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a contract) binding (law)