Có 1 kết quả:

Yuē sè fū · Sī dà lín

1/1

Từ điển Trung-Anh

Joseph Stalin (1879-1953), Soviet dictator