Có 1 kết quả:

Yuē hàn Bǎo luó

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) John Paul (name)
(2) Pope John Paul II, Karol Józef Wojtyła (1920-2005), Pope 1978-2005