Có 1 kết quả:

Yuē hàn cān shū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Third epistle of St John
(2) also written 約翰三書|约翰三书