Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 6
Bộ: mì 糸 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: フフ一ノフ丶
Thương Hiệt: VMNHE (女一弓竹水)
Unicode: U+7EA7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: cấp
Âm Nôm: cấp
Âm Quảng Đông: kap1

Tự hình 2

Dị thể 2

1/1

giản thể

Từ điển phổ thông

cấp bậc

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 級.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 級

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cấp: 上級 Cấp trên; 縣級 Cấp huyện; 一級運 動員 Vận động viên cấp một (cấp A);
② Bậc, bực: 三級工 Công nhân bậc ba; 台階有三級 Thềm nhà có ba bực; 同級不同班 Cùng bậc (học) không cùng lớp;
③ Tầng, từng: 九級浮屠 Tháp chín tầng;
④ (văn) Đầu quân giặc, thủ cấp.

Từ điển Trung-Anh

(1) level
(2) grade
(3) rank
(4) step (of stairs)
(5) CL:個|个[ge4]
(6) classifier: step, level

Từ ghép 167

bā jí fēng 八级风bā jí gōng 八级工bā jí gōng zī zhì 八级工资制bǎi wàn dūn jí hé wǔ qì 百万吨级核武器bān jí 班级bèi yòng èr jí tóu hū xī qì 备用二级头呼吸器bǐ jiào jí 比较级bō xuē jiē jí 剥削阶级bù zhǎng jí 部长级bù zhǎng jí huì yì 部长级会议céng jí 层级chāo jí 超级Chāo jí bēi 超级杯chāo jí dà guó 超级大国chāo jí liàn jiē 超级链接chāo jí pǎo chē 超级跑车chāo jí qiáng guó 超级强国chāo jí shì chǎng 超级市场Chāo jí Wǎn 超级碗chū jí 初级chū jí xiǎo xué 初级小学chū jí zhōng xué 初级中学chù jí 处级cì jí 次级cì jí dài kuǎn 次级贷款cì jí dǐ yā dài kuǎn 次级抵押贷款cì jí fáng wū xìn dài wēi jī 次级房屋信贷危机cì zhòng liàng jí 次重量级dà shǐ jí 大使级děng bǐ jí shù 等比级数děng chā jí shù 等差级数děng jí 等级děng jí zhì dù 等级制度dī jí 低级dī jí yǔ yán 低级语言dì jí 地级dì jí shì 地级市dì yī jí 第一级dì zhǔ jiē jí 地主阶级dǐng jí 顶级dǐng jiān jí 顶尖级dūn jí 吨级èr jí 二级èr jí shì guān 二级士官èr jí tóu 二级头èr jí tóu hū xī qì 二级头呼吸器fēn jí 分级fù dì jí shì 副地级市fù jí 父级fù shěng jí 副省级fù shěng jí chéng shì 副省级城市gāo jí 高级gāo jí jūn guān 高级军官gāo jí xiǎo xué 高级小学gāo jí yǔ yán 高级语言gāo jí zhí wù 高级职务gāo jí zhí yuán 高级职员gāo jí zhōng xué 高级中学gāo jí zhuān yuán 高级专员gāo nián jí shēng 高年级生gè jí 各级gōng rén jiē jí 工人阶级guó jì jí 国际级guó jiā jí 国家级Guó jiā yī jí bǎo hù 国家一级保护hé sì jí gòng zhèn 核四级共振jí bié 级别jí chā 级差jí jù 级距jí lián 级联jí qiáng 级强jí shù 级数jǐ hé jí shù 几何级数jǐ hé jí shù zēng zhǎng 几何级数增长jiā guān jìn jí 加官晋级jiǎ jí 甲级jiǎ jí zhàn fàn 甲级战犯jiàng jí 降级jiào gāo jí 较高级jiē jí 阶级jiē jí chéng fèn 阶级成分jiē jí dòu zhēng 阶级斗争jiē jí shì 阶级式jìn jí 晋级jìn sì děng jí 近似等级jiù rén yī mìng shèng zào qī jí fú tú 救人一命胜造七级浮屠jú jí 局级kē jí 科级Lǐ shì zhèn jí 里氏震级Lián hé guó Nán mín Shì wù Gāo jí Zhuān yuán Bàn shì chù 联合国难民事务高级专员办事处liú jí 留级liù jí shì guān 六级士官mì jí shù 幂级数néng jí 能级nián jí 年级nóng mín jiē jí 农民阶级pǐn jí 品级píng jí 评级Pú fú fēng jí 蒲福风级pǔ jí 普级qī jí fú tú 七级浮屠qiān dūn jí hé wǔ qì 千吨级核武器qīng liàng jí 轻量级sān jí 三级sān jí piàn 三级片sān jí shì guān 三级士官sān jí tiào 三级跳sān jí tiào yuǎn 三级跳远shā shǒu jí yìng yòng 杀手级应用shàng jí 上级shàng jí lǐng dǎo 上级领导shè huì děng jí 社会等级shè jí 拾级shè jí ér shàng 拾级而上shěn jí 审级shěn jí zhì dù 审级制度shēng jí 升级shěng jí 省级shī zhǔ néng jí 施主能级shì jiè jí 世界级shōu liǎn jí shù 收敛级数shǒu jí 首级shù liàng jí 数量级sī jí 低级sì jí 四级sì jí shì guān 四级士官suàn shù jí shù 算术级数tè jí 特级tī jí 梯级tí jí 提级tiào jí 跳级tiào jí shēng 跳级生tóng jí 同级tóng jí píng shěn 同级评审wàn jí 腕级wú bǐ jiào jí 无比较级wú chǎn jiē jí 无产阶级wǔ jí shì guān 五级士官wǔ qì jí 武器级wǔ qì jí bié cái liào 武器级别材料wǔ xīng jí 五星级xià jí 下级xiàn jí 县级xiàn jí shì 县级市xiǎo zī chǎn jiē jí 小资产阶级xìn yòng děng jí 信用等级xìn yòng píng jí 信用评级xīng jí 星级xué jí 学级yī jí 一级yī jí bàng 一级棒Yī jí Fāng chéng shì 一级方程式yī jí shì guān 一级士官yī jí tóu 一级头yīn jí 音级yuè jí 越级zhèn jí 震级zhí jí 职级zhōng chǎn jiē jí 中产阶级zhōng jí 中级zhōng liàng jí 中量级zhòng liàng jí 重量级zhú bù shēng jí 逐步升级zī chǎn jiē jí 资产阶级zī chǎn jiē jí gé mìng 资产阶级革命zī chǎn jiē jí yòu pài 资产阶级右派zǐ jí 子级