Có 1 kết quả:

jí chā

1/1

jí chā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) differential (between grades)
(2) salary differential