Có 1 kết quả:

wán kù zǐ dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dandy
(2) fop
(3) lounge lizard