Có 1 kết quả:

jì zhuàn tǐ

1/1

jì zhuàn tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

history genre based on biography, such as Sima Qian's Record of the Historian