Có 1 kết quả:

jì yuán qián

1/1

jì yuán qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

before the common era (BC)