Có 1 kết quả:

jì niàn bēi

1/1

jì niàn bēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

monument