Có 1 kết quả:

jì niàn yóu piào ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄆㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

commemorative postage stamp