Có 1 kết quả:

jì niàn guǎn

1/1

jì niàn guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) memorial hall
(2) commemorative museum