Có 1 kết quả:

chún shú

1/1

chún shú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) skillful
(2) proficient