Có 1 kết quả:

shā bù kǒu zhào

1/1

Từ điển Trung-Anh

gauze mask