Có 1 kết quả:

shā mào

1/1

shā mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gauze hat
(2) fig. job as an official