Có 1 kết quả:

Nà sā ní ěr · Huò sāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nathaniel Hawthorne (1804-1864) American novelist and short story writer