Có 1 kết quả:

Nà mù cuò

1/1

Nà mù cuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Namtso or Lake Nam (officially Nam Co), mountain lake at Nakchu in central Tibet