Có 1 kết quả:

nà pìn

1/1

nà pìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pay bride-price (payment to the bride's family in former times)