Có 1 kết quả:

zòng lìng

1/1

zòng lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to indulge
(2) to give free rein
(3) even if